Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш
Romana Bulgara Engleza

Обща информация Проект

Приоритетна ос № 3: Икономическо и социално развитие
Ключова област на интервенция № 3.1: Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района.

Наименование проект: Преодоляване на различията – Интегрирана бизнес инфраструктура и услуги в района Силистра – Кълъраш

Партньори

Водещ партньор: Алианс за регионални и граждански инициативи – Силистра

Партньор 2: Окръжен съвет Калъраш

Партньор 3: Агенция по заетостта в Кълъраш

Партньор 4: Силистренска Търговско-Промишлена Палата

 

 

Цели на проекта

Обща цел: Да укрепи условията за бизнес сътрудничество и да насърчи предприемачеството в района Силистра – Кълъраш чрез изграждане и интегриране на трансгранична бизнес инфраструктура и услуги;

Икономически профил на трансграничния регион Силистра - Кълъраш

 

Гости  
 
2014 © Алианс за регионални и граждански инициативи – Силистра
дизайн: www.discovergroup.ro